Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van de Puur Geluk Academie. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van de Puur Geluk Academie. Bij iedere aanbieding, offerte zullen door de Puur Geluk Academie de algemene voorwaarden worden meegezonden. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden


1. Definities
a. Een online training/module: een training/module die online te volgen is via het internet op een computer, laptop of Mac, tablet of smartphone.
b. coach/trainer: iemand die coacht/traint, in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet.
c. client: iemand die gecoacht of getraind wordt, in het bijzonder door een professionele coach/trainer.
d. coachen: het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken.
e. coaching/training: het proces van coachen/trainen en gecoacht/getraind worden op basis van een overeenkomst.
f. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Puur Geluk Academie een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten, in het bijzonder coaching of training.

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte, factuur of (online) bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte, factuur of (online) bestelling gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
b. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de Puur Geluk Academie wordt opgenomen.

3. Inhoud diensten
De diensten die de coach/trainer zal leveren, zijn specifieke online trainingen/modules gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling passende binnen het aanbod en de expertise van Studio Puur Geluk. (te weten: ACT – Acceptance & Commitment Therapy, Mindfulness voor kinderen, Mind-Walk).

4. Beroeps- en ethische codes
De coach/trainer belooft de cliënt dat alle informatie die hij of zij haar toevertrouwt strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

5. Facturering & betaling
a. Voor aanvang van de online trainingen/modules van de Puur Geluk Academie is vooruitbetaling verschuldigd middels I-Deal, Pay-Pal, creditcard of voor organisaties op basis van factuur.

6. Duur en beëindiging
a. De Puur Geluk Academie kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de Puur Geluk Academie gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
b. De Puur Geluk Academie kan de overeenkomst met de opdrachtgever ten allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
c. De Puur Geluk Academie heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
d. Annulering/opzegging van een online training- of moduleovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

7. Levering en levertijd
a. De Puur Geluk Academie gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, te weten binnen 2 werkdagen, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online training van start gaat.
b. Mocht de Puur Geluk Academie onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan de Puur Geluk Academie alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij de Puur Geluk Academie een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
c. Verplaatsing van geplande een op een gesprekken in een programma (indien van toepassing) is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van de Puur Geluk Academie. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.
d. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betaling) verplichtingen van opdrachtgever.

8. Overmacht
a. de Puur Geluk Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de Puur Geluk Academie als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
b. de Puur Geluk Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van de Puur Geluk Academie niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Puur Geluk Academie alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en de Puur Geluk Academie geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door de Puur Geluk Academie tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9. Copyright
a. Al het door de Puur Geluk Academie vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Puur Geluk Academie niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal/trainingsmateriaal/coachingsmateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
b. Het eigendom van door de Puur Geluk Academie verstrekte ideeën, trainingsmateriaal, video- en audiobestanden blijft volledig bij de Puur Geluk Academie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan de Puur Geluk Academie hiervoor een vergoeding bedingen.
c. de Puur Geluk Academie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Aansprakelijkheid
a. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de Puur Geluk Academie slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van de Puur Geluk Academie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
b. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. de Puur Geluk Academie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
c. De opdrachtgever dient de Puur Geluk Academie terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door de Puur Geluk Academie geleden schade.

11. Overig
a. de Puur Geluk Academie zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst die verstrekt is aan de Puur Geluk Academie .
b. Opdrachtgever verklaart dat hij volledig is ingelicht over de mogelijkheden die de Puur Geluk Academie in haar trainingen als coach/trainer/ACT-Master kan bieden.
c. Opdrachtgever heeft de vragen, die de Puur Geluk Academie aan opdrachtgever heeft gesteld tijdens een eventueel voorgesprek, naar waarheid beantwoord.
d. Opdrachtgever verklaart voorts, dat hij heeft ingestemd met de doelstelling van de training, waarbij opdrachtgever zich er van bewust is dat het resultaat van de training onder meer afhankelijk is van zijn eigen inspanning.
e. Opdrachtgever realiseert zich voorts dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van Moniek Rikken – Offermans.
f. Opdrachtgever is van mening dat hij antwoord heeft gekregen op alle vragen, die naar aanleiding van de voorgenomen training naar voren zijn gekomen.
g. Opdrachtgever verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en alle relevante informatie m.b.t. gezondheid te hebben gegeven.
h. Opdrachtgever realiseert zich dat het volgen van een online training, geen persoonlijke therapeutisch – of coachingstraject betreft.
i. Opdrachtgever realiseert zich dat het volgen van een online training, een aanvulling is op en geen vervanging is van, reguliere behandeltrajecten in de GGZ, complementaire zorg of andere vormen van gezondheidszorg.
j. Opdrachtgever verklaart, op basis van het bovenstaande en op basis van alle gekregen informatie, tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen om een online training te willen volgen.

Gegevens Puur Geluk Academie
Puur Geluk Academie
t.a.v. Moniek Rikken – Offermans
Oliemolenstraat 60
6416CB Heerlen
moniek@studiopuurgeluk.nl
06 41854876
KvK 7693520 
https://academie.studiopuurgeluk.nl